هوا که گرم میشه من دلم برف مى خواد راستش  من همیشه دلم برف مى خواد.
٩٨/٣/٢٠