در کنار سلطاااااان ...فرهاد...خرچنگ ...یار قدیمى ...رفیق آدم حسابى