گذشته هایت را ببخش زیرا آنان همچون کفش های کودکی ات نه تنها برات کوچیک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بر میدارد.