بالای بیست سال از آشنایی و رفاقتمون میگذره، و چقدر این سالها زود گذشت . با سختیها، نداریها، بیکاریها، تمرینها، رفتن و آمدنها ....و امروز خوشحالم که تو رو در اوج میبینم رفیق .