دیونه ی لباسامونم. چه زود میگذره. ممنون از مهدی جان برای ارسال عکس.