رفتن را بهتر از ماندن بلد بودم! باید می رفتم اما از من نشنیده بگیر که هر که میرود دل دل میکند تا کسی بلند بگوید برگرد!