مردی به همسرش می گوید:من به تو نیاز دارم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم این عشق نیست، گرسنگی است. شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست بدارید و هم بی تابانه نیازمندش باشید. عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد، در عشق اجباری نیست، عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن.

برای اینکه کسی یا چیزی را بدست آوری،رهایش کن

تعطیلات خوش بگذره،کیف کن