«مجموعه تلویزیونی گاندو از  چهارشنبه پانزده خرداد ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه وحید_رهبانی پندار_اکبری مجید_نوروزی عرفان_ابراهیمی علی_افشار، جواد_افشار»