عایا شما هم در تولد دوستانتان با کیک عکس یادگاری میگیرید گفتم عیده، عکس خوشحال بذارم. روزگارتون قند و عسل