بی نهایت دوستشون دارم هیچکس توی کار خیر و کمک نبودن ایشون بودند بسیار بانوی شیرین و مهربان و با اخلاقی هستند دوستتون دارم و داریم سایه اتون مستدام بانو جان بارهای بار گفتم کسانی رو که دوست دارید بگید به زبون بیارید دنیا بر مدار عشق راحت تر می چرخه و قابل تحمل تره ، عاشق باشید عاشق بمانید.