باشکوه فطر،عید انسانیت وبندگی مبارک! برای هم آرامش و سپیدی و عاقبت خیر، آرزو کنیم. آمین