عصبانیت،

نفرت و خشم در یک توالی هستند. اگر کوچکترین رنجشی را در خود احساس کردید، پیش از آنکه به عصبانیت، نفرت و خشم تبدیل شود، روی آن کار کنید.

سادگورو