گمگشته دیار محبت کجا رود؟!

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست

در هواى استاد عزیزم محسن بهشتى پور