"صد آفرین" من این جوان را هیچگاه از نزدیک ندیده ام، اما میدانم که کار صحنه و تصویر بسیار دارد که متأسفانه آنها را نیز ندیده ام ، براى اولین بار نام و تصویر و بازى او را در ایام جشنواره و در فیلم درخشان "شبى که ماه کامل شد" دیدم و ... سه نقطه یعنى لذت بردم و شوک شدم و تا انتهاى فیلم در دلم صد بار به او "صد آفرین" گفتم . امیدوارم شما هم با دیدن این فیلم از بازى "هوتن شکیبا" حض ببرید. صد آفرین پسر... صد آفرین