در روزگاری که وسایل ، "مراقبت"

حیوانات، "محبت"

و گل ها، "توجه" می خواهند؛

حواستان به آدم هایِ زندگی تان باشد،

آدم ها معمولاً در اوجِ نیازشان ؛ "سکوت" می کنند...

شادی یعنی...

حسِ خـوبی

نسبت به خودت

داشته باشی؛ بدون اینکه به

تایید دیگران نیاز داشته باشی.