وصل نیکان!

آن امامی که ما در جوانی عاشق اش شدیم این بود!

بقیه زرق و برق ها و رنگ و لعاب ها، هرچه که هست و یا باید باشد!! حداقل امام نیست!

دلتنگی هایمان در ۱۴ خرداد ۹۸، ۳۰ ساله شد.

خدایا ! ما را در مسیر او ثابت قدم بدار.