«افتخار همجواری و هم کلامی با استاد میرفخرایی عزیز. »