«پرسیدم :به چی فکر می کنی ؟

گفتی :به هیچی .

تو دلم گفتم تو چقدر خوشبختی !

تو دلت گفتی بگم که چی بشه تو هم غصه بخوری !؟

ساکت نشستیم و لبخند زدیم .