«من از دروغ بدم می اید...از منت بدم می اید..از توهم خود بزرگ بینی بدم میاید...از این قوانین نا نوشته بدم می اید... اکنون در دوران سکوتم ...اما توانایی به هم زدن سکوتم را دارم....سکوت من هم به پایان می رسد... من در زندگی نه جیره خوار بودم ونه وامدار کسی یا گروهی یا دسته ایی... من تنها وامدار و جیره خوار خدا هستم و بس.... همین... احترامم از هر چیزی برایم مهمتر است ... و حس دوست داشته شدن.... تئاتر تنها ماواست ولی حتی اگر احترامم و حس دوست داشته شدن در این تنها ماوا هم رعایت نشود ان را هم ترک میکنم.... تنها جایی که خانه من است... یا علی.. فرزین محدث ... »