«سریال برادرجان

چه زودگذشت...

اوایل فیلمبرداری

وقتی عکس رو نگاه میکنم

برای تک تک عزیزان دلم تنگ میشه

(کاش اون روزا تکرارمیشد).حسن عزیز.

سعیدجان نعمت الله...حسام عزیز.»