شما خود عشق هستین  چه لذتی داره در کنارتون کار کردن و یاد گرفتن @sima_tirandaz