روزتون به خیر. به نظرم، این فضایی که اینجا به وجود آوردیم، شده جایی برای گل و بلبل و آشپزی و سفر و ژست! اجازه نمیدیم هرکسی نظر و علاقه خودش رو مطرح کنه که مبادا به مذاق ما خوش نیاد! نه احترام به عقاید و سلایق یکدیگر، نه احترام به خوشی و شادی دیگران! فقط کینه و بخل و حسادت.

با کینه و حرف ناروا و ناسزا به هیچ جا نخواهیم رسید.

طاعات قبول.