برادرجان

قهوه خانه درمیدان میوه وتره بار

درکنار مارال فرجاد(مهتاب)

یکی از روزای دلنشین فیلمبرداری.