خدارو شکر گام اخر این فصل هم محکم برداشته شد و به قهرمانی حذفی ختم شد..... مبارک همه هواداران عزیز و دوس داشتنی پرسپولیس که لایق این خوشحالی و موفقیت هستن.