تبریک ویژه بابت دبل قهرمانی به بچه ها و هوادارا ما پرسپولیسیم و حالا حالا قهرمانیم.