و ما به ستاره‌ها خیره می‌شدیم

تو

دنبال بزرگ‌ترین ستاره می‌گشتی

و من غرق در تو

پیِ چشمانت می‌گشتم

سردمان می‌شد

اما زیبا بود

آن روزهای دیر و دور

آن عاشقانه‌ها....

تورگوت اویار

ا‌ِمیلی عزیزم...

(دختری که همیشه ساقدوش موند و هرگز عروس نشد)

(آقای زرجویان دعوام نکنی یکم عکس و ادیت کردم برفاش کم معلوم بود)

AndroidOnlineNewsImage.aspx