سی سال پیش در #بهشت زهرا، درست چند ساعت قبل از تدفین پیکر امام خمینی ره در این مکان .اینجا همان مکانی است که بزرگترین مرد تاریخ ایران در ان آرمیده است واکنون بارگاه مطهر امام #خمینی ره روی ان قرار دارد .مردی که هویت ،استقلال وشجاعت را به مردم ایران و منطقه ارزانی داشت از این رو به ساحت مقدسش زانو زده وبرای شادی روحش صلوات می فرستیم.

AndroidOnlineNewsImage.aspx