هر کس از حاج آقا می پرسید دفترتان کجاست می گفت در جیبم! وبعد هم دفترچه کوچکی از جیبش در می آورد و حتی اگر شده کنار خیابان می نشست و به حرف و درخواست مردم گوش می داد. یاد و خاطره اش در دوازده خرداد سالروز رحلت اش زنده باد

#سید_آزادگان

#سید_علی_اکبر_ابوترابی