تبریک به همگی... پایدار قهرمانیمون و تبریک به عشقم @hossein_mahini_13 بابت بازگشت ب مستطیل سبز. خدایا ازت ممنونم بابت اینهمه دلخوشی