اگر برده ‌ی عادات خود شوی اگرهمیشه از یک راه تکراری بروی اگر روزمرّگی را تغییر ندهی اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی! پابلو نرودا