عجب روزگار مسخره ایی

تنها در یک صورت به تو

ایرادی گرفته نمی‌شود:

هیچ کاری نکن،

هیچ چیزی نگو،

و هیچ چیزی نباش!