تا شدم بی‌خبر از خویش

خبرها دیدم!

بی خبر شو‌ که خبرهاست

در این بی خبری