به نظرم لبخند تنها چیزیه که به همه میاد و برام عجیبه که خیلیا هنوز اخم کردن رو ترجیح میدن