مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود

هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،بیشتر تحسین می شوید.

امّا آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود، بر آنها خواهد افزود.

نسا(۱۷۳)