پسرم مراقب باش، اینجا زمین است. اینجا زمین گاهى خشک و سخت، و گاهى نرم و نمناک است.

بدان که نه آمدنمان دست خودمان است و نه رفتنمان!!!!!!!!!!اما آمدن و رفتن دو نقطه اند، این که چگونه بهم وصل مى شوند،هنرآدم بودن و آدم ماندن ماست. تولدت مبارک پسرم.