« این شهر در تاریخِ چشمهای تو و جغرافیای آغوشت؛ خلاصه میشود میخندی و پنجره ها به بهار باز میشوند سکوت میکنی و پاییز میشود... حالا سالهاست که هیچ پنجره ای باز نمیشود به خوشبختی! به گمانم باد در گوششان گفته است که رفته ای و برنگشته ای هنوز... »