کار جدید با رفیق قدیم... من در حال تنبیه مجید... ترس رو بخوبى میشه در چهره اش دید...