باب اسفنجی: چی میشه اگه به اعتمادت خیانت کنم؟

پاتریک: اعتماد کردن بهت تصمیم منه، اثبات اینکه اشتباه میکردم انتخاب تو #بیشرف_نباشیم