یه زمانی فرا میرسه که دیگه سکان کشتی زندگیت رو باید بسپاری به دست سکاندار بلد، گرچه دیر فهمیدیم که این سکان از همون اول جاش تو‌دست ما نبود چون اون موقع صدای افکارمون اینقدر بلند بود که هیچ صدایی رو نمی شنیدیم.