«گاهی وقتها فقط گوش کن بگذار دیگران حرف بزنند

شاید دردت را از زبان آنان بشنوی !!

اینروزا همه یک درد مشترک دارند !

اما مشترک مورد نظر گاهی وقتها در دسترس نیست ...!!»