«عجبا از روزگاری که مردمش از ناکامی وشکست یکدیگر از ته قلب خوشحالند.عجبا؛..»