سیاه و سفید قشنگه ولی سیاه تنها نه چرا!؟ البته تو این عکس باید از بادم تشکر کرد که یه حالی انداخته تو مو.