بعد از سلام

بزرگمهر حسین پور به وصف خودش

این طرح را با رنج کشیده است.

هزار حرف و نقل در این تصویر است.

شرح شما بر این تصویر چیست؟