مست مستم ساقیا دستم بگیر...

تا نیفتادم زپا دستم بگیر.. ....