فکرشو بکن وسط مصاحبه خیلی جدی، حسین آقای دوربینی بیاد پشت سرت و تمام مصاحبه همراهیت کنه