به گزارش پارس نیوز، 

کیت هرینگتون (بازیگر نقش جان اسنو) بیشتر از یک ماه است که به این مرکز توان بخشی در سوییس رفته و بستری شده است.