مهربانو ازیادهارفته طراح گریم: مهین نویدی. عکس: متین تحویلیان.