اى وصل تو اصل شادمانى ترجمانى هرچه ما را در دل است.

#مولانا

مامان گلى