به گزارش پارس نیوز، 

در این روزها مدام ازم می پرسید ،کجایی؟رنگین کمان هستم،نیستم؟چی شد؟چرا؟چطور و الی آخر به رسم احترام به مخاطبانم پاسخی مختصر می دهم نازنین دوستانم من هرگز برای خاله نرگس حتی در زندگی شخصی تصمیم گیرنده نبودم چون هدیه ای از جانب خدا و امام حسین بوده و خاله نرگس به واسطه نامی که از مادر صاحب الزمان به امانت گرفته تا امروز هم به عنایت ائمه ادامه داده  معتقدم جدای از شخصیت حقیقی ،وقف شده فرزندان ایران زمینه و هرگز با جایی نون و آب دار تر عوضش نکردم ،من مسئولیت خودم رو تمام و کمال انجام دادم و هر آنچه در طبق اخلاص داشتم، گذاشتم از این پس هم اگه قرار به ماندن یا نماندنش باشد سر تسلیم فرود می آورم زیرا قطع به یقین خداوند برایش تصمیم خواهد گرفت و نه دیگری اگر خواست ایزد باشد و وجودش ثمر بخش در رنگین کمان می ماند و گرنه در جایی بهتر ادامه خواهد داد یادها و خاطره ها همین.

لطفا دعا کنید در جایگاهی باشم که پروردگار می پسند، بیش از پیش سودمند،توانمند و چون دریا عمیق و جاری در قلبتان.