خدای بزرگ  بدی هامون رو ببخش و بهترین هارو برای همه ی آفریده هایت از تو خواستارم . همو ببخشیم و مهربانی رو رواج بدیم . به همه به چشم خوب نگاه کنیم . آبروی همو حفظ کنیم تا ابرومون حفظ بشه شاید همین چند ثانیه پیش توبه کرده باشه . همین چند ثانیه پیش... . التماس دعا